ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
(ร่าง)คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 247
(ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กพิการที่ความจำเป็นระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุธศักราช 2558 243
รายงานผลพัฒนาผู้เรียน 2563 246
รายงานผลพัฒนาผู้เรียน 2563 243
แบบประเมินกายภาพบำบัด 240
กำหนดการสอน ปีการศึกษา 243
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) 244
บันทึกหลังการสอน 238
แบบคำขอสื่อ คป.01 252
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 245
แบบฟอร์ม IEP 264
แผนการสอนเฉพาะบุคคล.docx 2563 262
แบบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.05 KB 228
แบบประเมินกายภาพบำบัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.9 KB 294
แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 198
หลักสูตรสถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 215
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แผนการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.04 KB 256
ฝ่ายแผนงาน
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.84 KB 244
แผนปฏิบัติการ 2564 202
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 206