ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
(ร่าง)คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ 155
(ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กพิการที่ความจำเป็นระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุธศักราช 2558 154
รายงานผลพัฒนาผู้เรียน 2563 158
รายงานผลพัฒนาผู้เรียน 2563 154
แบบประเมินกายภาพบำบัด 151
กำหนดการสอน ปีการศึกษา 153
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) 153
บันทึกหลังการสอน 151
แบบคำขอสื่อ คป.01 165
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 160
แบบฟอร์ม IEP 168
แผนการสอนเฉพาะบุคคล.docx 2563 165
แบบประวัตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.05 KB 136
แบบประเมินกายภาพบำบัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.9 KB 110
แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 105
หลักสูตรสถานศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 112
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แผนการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.04 KB 164
ฝ่ายแผนงาน
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.84 KB 155
แผนปฏิบัติการ 2564 113
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 115