ข้าราชการ

นายบัญชา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลพร เมตตาจิตร
รองผู้อำนวยการ

นางสาวขวัญเดือน ชยุติ
ครู

นายเอกสิทธิ์ ใจดี
ครู

นางสาวรุ่งนภา โพธิ
ครู

นายนัฐการ อุปมัย
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ หาญพรม
ครู

นางสาวพัชรียา ปาระมี
ครู

นายประสิทธิ์ ผมไผ
ครู

นางสาวฤดี บัวหลวง
ครู

นายมวลชน มุงคุณ
ครู

นางสาวกมลวรรณ พรมสะอาด
ครู

นางสาวนัฐฐากร ตาสีแดง
ครู

นางสาวอิสริยา สุทธิพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชัญญานุช สุวรรณนิตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทย
ครู

นางสาวธารินี ฐิตินันท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิด
ครูผู้ช่วย

นายมานพ สรวิทย์ศิริกุล
ครูผู้ช่วย

นายไกรสร ยุโซะ
ครูผู้ช่วย

นายจักรี เสนเมือง
ครูผู้ช่วย