พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอัญชลี พัฒน์ชูชีพ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจิณญ์ธัญญา บำรุง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศิวพงค์ อินทรอักษร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายโกวิทย์ วงศ์วัฒนวิสุทธิ์
ยาม

นางแก้วตา นักร้อง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววิภาวดี ดำแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนัฐตยา นาวาล่อง
พนักงานธุรการ

นางกฤษณา อินตัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสมใจ นพชำนาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมัย ผิวเหลือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววารุณี นพชำนาญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุรชัย ดอนสิงห์
ภารโรง

นางสาวจิระวรรณ ประสงค์ดี
คนครัว

นางสาวพันทิพา สอนทวี
คนงาน

นางสาวมัตติกา มาศโอสถ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวระวิวรรณ โตีะหยอ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวตติยา เลิศมาลี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวตัสนีม โต๊ะหยอ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอัญชลี สรวิทย์สิรกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ