คณะกรรมการสถานศึกษา

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
ประธารกรรมการ

นายธีระพล ชลิศราพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงกมล ทางทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
ผู้แทนผู้พิการ

นายรักษ์พล สิทธิกุล
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางนิภา อุตรา
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทย
ผู้แทนครู

นายบัญชา เกตุแก้ว
กรรมการและเลขานุการ